Ocena ryzyka

Pracownicy w kaskach oglądający plan techniczny

Świadczymy usługi realizacji oceny ryzyka. Przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego według Polskiej Normy PN-N-18002. Każdy pracodawca w naszym kraju jest zobowiązany do tego, aby poinformować swojego pracownika o ryzyku zawodowym, które jest związane z wykonywanym przez niego stanowiskiem pracy. Na zlecenie klientów wykonujemy ocenę ryzyka zawodowego dla dowolnego stanowiska pracy.

Ocenę ryzyka należy przeprowadzić w sytuacji:

  • tworzenia nowych stanowisk pracy w zakładzie,
  • wprowadzania zmian na stanowiskach pracy np. organizacyjnych lub technologicznych,
  • wystąpienia zmian odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy,
  • wystąpienia zmian w stosowanych środkach ochronnych,
  • wystąpienia wypadku przy pracy,
  • wykonania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.

 

Na jakiej podstawie przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego?

W celu ustalenia oceny ryzyka zawodowego pod uwagę brane są takie czynniki jak np. lokalizacja stanowiska pracy, ilość osób pracujących na stanowisku, środki pracy, stosowane materiały do procesów technologicznych, wykonywane czynności, czas i sposób wykonywania pracy, zagrożenia związane z obsługą użytkowanych maszyn i urządzeń, możliwych skutków występujących zagrożeń, wykorzystywanych przez firmę środków ochrony, wypadki, choroby zawodowe, wymagania prawne.

Zebrane informacje poddajemy szczegółowej analizie. Następnie dokonujemy oszacowania ryzyka zawodowego związanego z zidentyfikowanymi zagrożeniami, określamy działania eliminujące lub ograniczające ryzyko zawodowe, dokumentujemy wyniki oceny ryzyka zawodowego oraz informujemy klientów o rezultatach przeprowadzonej oceny.