Kaski ochronne?

Mężczyzna stojący przy wózku widłowymCzy operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym musi pracować w hełmie ochronnym? Na jakie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy powinien powołać się specjalista ds. bhp, aby przekonać kierownictwo zakładu o obowiązku wyposażenia w kaski ochronne operatorów wózków jezdniowych?

Na tak sformułowane pytanie należy odpowiedzieć twierdząco, pomimo że w aktualnie obowiązującym stanie prawnym brakuje regulacji w sposób jednoznaczny nakładającej na pracodawców obowiązek wyposażenia operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym w hełmy ochronne (środek ochrony indywidualnej). Można jednak przyjąć, że w odniesieniu do wózków podnośnikowych w każdej instrukcji użytkowania wózka stanowiącej element dokumentacji techniczno-ruchowej jest zawarty wymóg wyposażenia operatora wózka w hełm ochronny. Odrębnym zagadnieniem może być np. konieczność wyposażenia w tego rodzaju środki ochrony indywidualnej operatorów ręcznych wózków transportowych z napędem silnikowym, tzw. paleciaków, które również zaliczane są do wózków jezdniowych. Wprost wyartykułowanego wymogu wyposażenia w kaski ochronne operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym nie znajdziemy w unormowaniach i rozporządzeniach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym – regulującego wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym używanych w transporcie wewnętrznym zakładów pracy. Nie ma go też w rozporządzeniu o ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, pomimo iż w załączniku nr 2 wymienionego aktu prawnego zawarte są unormowania dotyczące szczegółowych zasad stosowania środków ochrony indywidualnej.

WSKAZÓWKA!

Wskazane jest, aby pracodawca pamiętał o zapisie § 8 załącznika nr 2 rozporządzenia nakazującym, aby przy ustalaniu środków ochrony indywidualnej przy określonych pracach zostały uwzględnione wskazania zawarte w tabelach będących integralną częścią tego załącznika. Warto zwrócić uwagę na tabelę nr 2, w której wśród prac narażających pracowników na urazy głowy zostały wymienione m.in. prace w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia, dźwigów i przenośników. Wymóg ten należy rozumieć w ten sposób, że dotyczy on zarówno operatora maszyny/urządzenia, jak i innych osób znajdujących się w strefie zagrożenia. Wobec braku szczegółowych unormowań pozostaje rozważyć, czy wyposażenie operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym w hełmy ochronne może wynikać z ciążącego na pracodawcy obowiązku zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą.