697181997 elearn@awamabhp.com.pl

Ochrona ppoż

W świetle przepisów, ochrona ppoż polegać ma na realizacji przedsięwzięć, których celem jest ochrona życia, zdrowia i mienia a także środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Przez ochronę ppoż rozumieć możemy takie działania jak zapobieganie pożarom i klęskom żywiołowym, zapewnienie sił i środków do ich zwalczania, a także prowadzenie wszelkiego rodzaju działań ratowniczych.

Ochrona ppoż skupiać się powinna przede wszystkim na zapobieganiu pożarom. Gdy jednak już do pożaru (bądź innego zdarzenia) dojdzie, celem ochrony ppoż jest minimalizacja szkód, doprowadzenie do tego by były one jak najtańsze w likwidacji, a także by miał kto (wspomniane wyżej zapewnienie sił), a także czym (zapewnienie środków) je likwidować.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej mówi, ze w głównej mierze ma to polegać na wykonywaniu wszelkich czynności, których celem jest niedopuszczenie do takowych – wśród tych czynności wymienia się przede wszystkim przestrzeganie wszystkich nakazów i zakazów objętych ustawą, a także kontrolowanie przestrzegania przepisów ppoż, za co odpowiedzialna są jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Główna odpowiedzialność za działania ratownicze w ramach ochrony ppoż spada na jednostki straży pożarnej – zarówno państwowe, jak i ochotnicze. Nie oznacza to, że są to jedyne organy odpowiedzialne za ratownictwo przeciwpożarowe. Poza nimi zajmują się tym w Polsce na przykład jednostki wojskowej ochrony przeciwpożarowej, zakładowe straże pożarne oraz służby ratownicze, gminne, powiatowe i miejskie zawodowe straże pożarne, czy terenowe służby ratownicze.

Najważniejsze regulacje w tym zakresie odnajdą Państwo w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, a także aktach wykonawczych do tej ustawy, czyli rozporządzeniach ministrów spraw wewnętrznych i administracji, środowiska, gospodarki, transportu i gospodarki wodnej, a także rolnictwa i rozwoju wsi. Organem odpowiedzialnym za ochronę przeciwpożarową w Polsce jest z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji, który ma za zadanie zapewnić omawiane wyżej siły i środki do tej ochrony. Ustawa ppoż. informuje, że ochrona przeciwpożarowa polega na wykonywaniu czynności związanych z przestrzeganiem nakazów oraz zakazów, które objęte są ustawą i kontrolowane przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej.Ochrona ppoż. w największym skrócie skupia się na zapobieganiu pożarom. W kolejnym kroku, gdy dojdzie do zdarzenia pożarowego ochrona ppoż. to minimalizacja szkód oraz doprowadzenie do jak najmniejszych kosztów usunięcia szkody. Ważny aspekt to także zapewnienie sił i środków, by zapobiegać i likwidować szkody.W Polsce organ odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarową to minister spraw wewnętrznych i administracji. W jego gestii leży zapewnienie środków i sił niezbędnych do prawidłowej ochrony przeciwpożarowej.
Szkolenie ppoż. pracowników to jedno z obowiązkowych szkoleń, którego organizacja spoczywa na barkach pracodawcy. Podczas tego rodzaju szkolenia pracownicy nauczą się, jak prawidłowo zachować się w razie pożaru, jak wezwać pomoc i jakie czynność wykonać, zanim opuszczą obiekt. Głównym celem szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest informowanie, co może powodować pożar (np. przeciążenie instalacji elektrycznej) oraz jak sobie z tym radzić, jak sprawnie podjąć ewakuację, jak opanować ogień i zminimalizować straty.

Każdy pracodawca i pracownik powinien przejść szkolenie ppoż. Za szkolenie przeciwpożarowe pracowników odpowiada pracodawca. Z kolei o szkolenie ppoż. dla pracodawców powinni zadbać sami zainteresowani.Szkolenia z zakresu ppoż. wykonuje zazwyczaj inspektor, ale może to być także specjalista ochrony przeciwpożarowej. Inspektor może wykonywać czynności, które nawiązują głównie do ochrony ppoż. w zakresie obowiązków właścicieli budynków, terenów, bądź obiektów. Specjalista z kolei ma rozszerzone kwalifikacje w ramach podejmowania działań dotyczących pól organizacji ochrony ppoż., wykraczające poza kompetencje inspektora. Aby zostać inspektorem, trzeba zrobić kurs inspektora ppoż., który można odbyć, gdy ma się tytuł technika pożarnictwa lub inżyniera pożarnictwa. Z kolei, aby zostać specjalistą ppoż., należy także wykazać się poprzednio wymienionym tytułem i ukończyć kurs specjalisty ds. ppoż.

Każdy zakład pracy powinien zatwierdzić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i zaznajomić z nią wszystkich pracowników w firmie. W tworzeniu przepisów wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego należy opierać się na zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Ppoż. w zakładzie pracy powinien kontrolować inspektor ppoż.

Inspektor ochrony przeciwpożarowej doradza pracodawcy w sprawach związanych z przestrzeganiem wymogów techniczno-budowlanych, instalacyjnych, a także technologicznych. Na jego barkach spoczywa także doradztwo związane z wyposażeniem budynku w sprzęt ppoż. Co ważne, uprawnienia ppoż. inspektora, zobowiązują go do dokonywania także napraw i konserwacji np. gaśnic, opracowania procedur na wypadek akcji ratowniczej, zapoznania pracowników z przepisami, prowadzenia szkoleń wewnętrznych i kursu ppoż. oraz tym podobnych.

Szkolenia przeciwpożarowe są obowiązkiem pracodawcy. Bhp i ppoż. to najważniejszy punkt szkoleniowy dla pracowników rozpoczynających pracę w nowym zakładzie pracy. Każdy pracodawca oraz właściciel budynku zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych bhp i tym samym zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. Dlatego też zgodnie z artykułem 4. ustęp 1. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej pracodawca/właściciel budynku musi zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, a także ustalić, w jaki sposób postępować w przypadku pożaru, klęski żywiołowej lub innych zagrożeń występujących miejscowo. Wszyscy pracownicy w ramach szkolenia BHP uzyskują podstawowe informacje w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.