697181997 elearn@awamabhp.com.pl

Oferta AWAMA BHP

Awama BHP Sp. z o.o. to firma, która zajmuje się prowadzeniem działalności w zakresie BHP dla osób pracujących w zakładach o różnym profilu działalności. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego klienta. Jesteśmy spółką o dużej wiedzy specjalistycznej i bogatym doświadczeniu zawodowym.

BHP, PPOŻ

Realizujemy zlecenia z zakresu szkoleń BHP, P.Poż.DOKUMENTACJA

Przygotowujemy pełną dokumentację Oceny Ryzyka Zawodowego, powypadkową oraz p.poż. w tym Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego obiektów.


PIERWSZA POMOC

Realizujemy zlecenia z zakresu szkoleń Pierwszej Pomocy.OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNYCH

Realizujemy zlecenia z zakresu szkoleń Operatorów Wózków Jezdniowych.


ORGANIZACJA BZPIECZNEJ PRACY NA WYSOKOŚCI

Realizujemy na życzenie klienta szkolenia w zakresie organizacji bezpiecznej pracy na wysokości.

AUDYTY DORADZTWO OUTSOURCING

Realizujemy audyty BHP, dzięki którym klient może przekonać się, czy prawidłowo realizuje przepisy. Przyjmiemy zlecenia w zakresie procesu bhp.

DBAJĄC O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Zgodnie z art. 207 par. 1 k.p. pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Obowiązek stosowania przepisów bhp jest stale egzekwowany w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach przez państwowe jednostki nadzoru jak PIP, PIS, PSP. Bieżąca koordynacja przepisów prawa z warunkami panującymi w zakładach pracy wymaga nieraz poświęcenia ogromnych pokładów czasu i energii, których nieraz może brakować.

Wychodząc naprzeciw problemom współczesnego przedsiębiorcy, zobowiązanego do dbałości o bezpieczeństwo oraz właściwe warunki pracy zatrudnianych pracowników, w myśl nałożonych na pracodawców przepisów, firma „AWAMA BHP” oferuje najwyższej jakości usługi w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz Przeciwpożarowych.

Nasza firma choć powstała w 2018 roku to pokłady sięgają początku 2000 roku. Wspólnicy oddali spółce całe swoje doświadczenie i działają razem w imię najlepiej rozumianego interesu klienta. Posiadamy wszystkie stosowne uprawnienia umożliwiające prowadzenie obsługi zakładów pracy z zakresu BHP i P.Poż.  Obsługujemy firmy branży produkcyjnej, budowlanej, transportowej, handlowo-usługowej, mechanicznej, spożywczej, farmaceutycznej, administracyjnej, turystycznej, hotelarskiej. Uczestniczymy w opracowywaniu audytów wewnętrznych dla zakładów, postępowaniu powypadkowym z wypadków ciężkich i śmiertelnych, w ogólnopolskich akcjach popularyzujących problematykę bhp. 

Od wielu lat świadczymy usługi, początkowo jako oddzielne podmioty gospodarcze, a teraz jako spółka dla wielu dużych przedsiębiorstw, takich jak m.in.: Modzelewski & Rodek Sp. z o.o., STADLER Polska Sp. z o.o., WISAG Polska Sp. z o.o., Ochotnicze Straże Pożarne,      Grupa JUWENTUS, Kredyt Bank, Bank Gospodarki Żywnościowej, PKO Development, SITA, Marvipol S.A., American Restaurant (KFC, Pizza Hut), Papyrus, JYSK, VENTUS i wiele innych.

Obsługa prowadzona przez naszą firmę oparta jest w szczególności na:


 1. Przeprowadzaniu wymaganych szkoleń dla pracowników.
 2. Kontroli wykonania zaleconych działań.
 3. Kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP, sporządzaniu analiz, raportów
 4. i harmonogramów działań naprawczych.
 5. Prowadzeniu pełnej dokumentacji związanej z BHP (zarządzenia i inne przepisy wewnętrzne w zakresie BHP) oraz P. Poż. Kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP i P.Poż. na stanowisku pracy i na terenie zakładu pracy.
 6. Prowadzeniu postępowań powypadkowych w ścisłej współpracy z kierownictwem zakładu.
 7. Przestrzeganiu terminowości wykonania przez pracowników badań profilaktycznych i szkoleń bhp oraz wnioskowaniu o ich terminowe wykonanie.
 8. Ścisłym współdziałaniu w sprawie wyposażania pracowników w sprzęt ochrony indywidualnej, ubranie robocze i środki higieny osobistej.
 9. Merytorycznym udziale w opracowywaniu Oceny Ryzyka Zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy oraz sporządzaniu i dokumentowaniu oceny ryzyka zawodowego na tychże stanowiskach, zgodnie z wymaganiami normy PN-N-18002 UE.
 10. Identyfikacji zagrożeń w środowisku pracy.
 11. Prowadzeniu dokumentacji sprawozdawczej dla GUS.
 12. Reprezentowaniu klienta w takich przypadkach jak:
 • występowanie przed państwowymi instytucjami kontroli,
 • odpowiadanie na wystąpienia i nakazy Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • odpowiadanie na decyzje Państwowej Straży Pożarnej,
 • wykonywaniu innych obowiązków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
 • 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704).

Wszystkie czynności, które można wykonać na terenie zakładu pracy są tam wykonywane, w sposób najmniej kolidujący z prowadzoną przez zakład działalnością. Do dyspozycji współpracującego zakładu pracy pozostajemy w czasie niezbędnym do wykonania czynności należących do jego zakresu działań.

Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych oraz przestrzeganie tajemnicy służbowej naszych klientów są dla nas najwyższą wartością.

Nasza oferta opiera się na usługach oferowanych w dwóch wariantach, tj. w postaci pojedynczych zleceń oraz zleceń w formie outsourcingu, mających charakter stałej współpracy. Przeniesienie na nas obsługi bhp w swoim zakładzie pracy przekłada się na oszczędność czasu i minimalizację kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości usług.

Jednocześnie informujemy:

Nieprzestrzeganie lub naruszenie nałożonych na pracodawcę obowiązków w zakresie bhp może narazić pracodawcę na odpowiedzialność cywilną, wykroczeniową lub karną.

Niespełnianie obowiązków w zakresie BHP jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika zagrożonym grzywną od 1.000 zł do 30.000 zł!

O odpowiedzialności karnej mówi między innymi art. 220 par. Kodeksu karnego:

„Kto będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

Zgodnie z kodeksem cywilnym, poszkodowany pracownik może żądać od pracodawcy ekwiwalentu pieniężnego w postaci:

- jednorazowego odszkodowania za uszczerbek majątkowy (art. 444 § 1 k.c.);

- zadośćuczynienia pieniężnego za uszczerbek niemajątkowy (art. 445 § 1 k.c.);

- renty (art. 444 § 2 k.c.).

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z ofertą współpracującej z nami firmy Normes.  Zajmuje się ona sprzedażą profesjonalnych środków ochrony indywidualnej (w szczególności ochrony skóry i dróg oddechowych)