697181997 elearn@awamabhp.com.pl

KODEKS ETYCZNY - AWAMA BHP Sp. z o. o.

1.Wstęp

           

AWAMA BHP Sp. z o.o. jest spółką, której celem jest działanie według najwyższych standardów etycznych. Zasady zawarte w niniejszym „Kodeksie etycznym” obejmują wszystkich wspólników i pracowników, którzy kreują wizerunek naszej firmy, a także swoją postawą przyczyniają się do odpowiedniej atmosfery pracy. Tworząc kodeks chcemy zwrócić uwagę zarówno na zasady, które wszyscy powinniśmy stosować w codziennych kontaktach z kontrahentami i współpracownikami, ale również na to, że jako firma podejmujemy się zobowiązania do działania według ustalonych zasad. Decyzje biznesowe podejmujemy w oparciu o kryteria ekonomiczne, techniczne jak również te związanie z ochroną środowiska. Uwzględniamy kwestie praw człowieka, warunków pracy oraz politykę antykorupcyjną. Kodeks AWAMA BHP Sp. z o.o. jest wiążący i powinien być przez nas postrzegany bez względu na okoliczności.

2. Etyka w otoczeniu biznesowym

 

W AWAMA BHP Sp. z o.o. dążymy na każdym etapie funkcjonowania naszej Spółki do zachowywania najwyższych standardów uczciwości. Wysoko cenimy sobie przestrzeganie obowiązujących nas przepisów prawa krajowego jak również powszechnie przyjętych regulacji wewnątrz firmy. Kierujemy się najwyższymi wartościami w ciągłym doskonaleniu naszej reputacji aby utrzymać zdobytą opinię i zaufanie wśród osób i firm zewnętrznych z którymi współdziałamy. Główne zasady:

➢ SZACUNEK – fundament wzajemnej współpracy w relacjach z naszymi kontrahentami. Dodatkowo kulturę pracy budujemy na otwartości, życzliwości i profesjonalizmie, które są warunkiem wstępnym dla długotrwałego zaufania Spółce.

➢ POUFNOŚĆ INFORMACJI – wszelkie dane naszych pracowników jak i również osób z nami współpracujących udostępniamy jedynie dedykowanym osobom kierując się ściśle ustalonymi procedurami. Informacje bądź dokumenty firmy wykorzystywane są przez wspólników i pracowników tylko i wyłącznie w celach służbowych.

➢ ZAUFANIE - w rynek otwartej konkurencji. Nie bierzemy udziału w umowach niejawnych i monopolistycznych.

➢ LOJALNOŚĆ – nie popieramy przedsiębiorców, którzy omijają przepisy prawa lub działają niezgodnie z naszymi wymogami etycznego biznesu. Lojalnie współpracujemy z tymi, którzy podobnie jak my angażują się w umiejętność zrozumienia klienta i chęci dostarczenia oferowanych usług zgodnych z wszelkimi wymaganiami. Partnerskie relacje są dla nas priorytetem dlatego kierujemy się powszechną zasadą „fair play”.

3. Etyka w uczciwym postępowaniu

 

Pełny sukces możliwy jest tylko przy uczciwym postępowaniu dlatego też naszym obowiązkiem wobec Spółki jest podawanie prawdziwych i sprawdzonych informacji w stosunku do klientów jak i siebie nawzajem. Należy wystrzegać się składania obietnic klientom dotyczących terminów wykonania usługi, ceny, które są niemożliwe do zrealizowania. Unikamy podawania informacji, które przez odbiorcę mogą być źle zinterpretowane. W AWAMA BHP Sp. z o.o. sztywno trzymamy się ustalonych reguł które zakazują:

➢ Oferowania drogich prezentów w celach wywarcia wpływu na którąkolwiek ze stron. Dopuszcza się przyjmowanie i wyświadczanie drobnych rzeczy, o ile nie wykraczają one poza zwykłe działania służbowe, bądź mają odzwierciedlenie powszechnie obowiązujących zwyczajów biznesowych. Upoważnieni Pracownicy Spółki winni są przedłożyć wszystkie rachunki do wglądu Spółki.

➢ Podejmowania działań zarówno bezpośrednich jak i za pośrednictwem członków rodziny w celach korzyści majątkowych. Zabrania się wywierania wpływu na postanowienia Spółki jakichkolwiek kwestii w celu osiągnięcia osobistych korzyści.

➢ Korupcji i przekupywania. Trzymamy się wszelkich konwencji antykorupcyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i tego samego oczekujemy od naszych klientów.

Oczekuje się informowania o wszelkich zauważonych niezgodnościach w działalności biznesowej bądź finansowej, która mogłaby być sprzeczna z wypełnianiem swoich obowiązków przez Wspólników i Pracowników AWAMA BHP Sp. z o.o.

4. Etyka wobec SIEBIE

 

W AWAMA BHP Sp. z o.o. wymagamy szacunku wobec siebie bez względu na stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. Nasi wspólnicy/pracownicy stanowią dla nas największy kapitał. Działalność jak i rozwój firmy zawdzięczamy ich wiedzy, zdobytemu doświadczeniu i uzyskanym kwalifikacjom. Cenimy kulturę pracy zespołowej której głównym filarem jest obopólny szacunek i uznanie. Oczekujemy również, że osoby z nami współpracujące będą również stosować się do praw przysługującym pracownikom zgodnie z przepisami prawa krajowego. Stanowczo wystrzegamy się następujących działań:

➢ Przyjmowania do pracy osób nieletnich.

➢ Dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, kolor skóry, narodowość, czy przekonania religijne. Unikamy dyskryminacji podczas procesów rekrutacji, czy wyboru pracowników do uczestniczenia w szkoleniach zawodowych. Traktujemy każdego sprawiedliwie, tak jak sami chcielibyśmy być traktowani.

➢ Zakazujemy pracy przymusowej. Współtworzymy środowisko wolne od stosowania lobbingu, czy dopuszczania się molestowania na pracownikach.

Z najwyższą dbałością chcemy zapewnić bezpieczną, otwartą atmosferę pracy, która sprzyja swobodnej wymianie myśli. Szanujemy prywatność naszych wspólników i pracowników nie tylko w obrębie pracy ale również poza nią. Oczekujemy uczciwości w kontaktach między sobą, jak również w imieniu działania firmy. Każdy, kto uważa, że stał się ofiarą molestowania bądź dyskryminacji powinien o tym poinformować prezydium/prezesa spółki. Każde takie zgłoszenie należy traktować jako poufne.

5. Majątek Spółki

Dopuszczenie się przez Wspólnika/Pracownika kradzieży bądź niewłaściwego wykorzystania majątku AWAMA BHP Sp. z o.o. jest surowo zabroniona. Ochrona majątku Spółki jest sprawą każdego wspólnika/pracownika i odwołuje się do jego etyki zawodowej jak i uczciwości. Majątek Spółki może być wykorzystywany tylko do celów działalności AWAMA BHP Sp. z o.o.

➢ Poczta elektroniczna i Internet – systemy te powinny być wykorzystywane w celach komunikacji związanych z obowiązkami służbowymi wynikającymi ze stosunku pracy każdego pracownika. Zabrania się używania poczty elektronicznej i Internetu w celach niestosownych, bądź nie wynikających z obowiązków zawodowych.

➢ Oprogramowanie stosowane w AWAMA BHP Sp. z o.o. nie może być kopiowane ani powielane do celów prywatnych przez Wspólników/Pracowników.

➢ Zgodność dokumentów. Księgi, rejestry, akta AWAMA BHP Sp. z o.o. powinny być sporządzane ze zgodnym stanem faktycznym Spółki. Zabrania się pomijania, czy utajania czegokolwiek, zgodnie z obowiązującymi standardami i uregulowaniami. Nie wolno niszczyć dokumentów ani akt bez wcześniejszej zgody przełożonego bądź osoby do tego upoważnionej.

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

AWAMA BHP Sp. z o.o. kładzie wysoki nacisk na bezpieczne środowisko pracy. Systematycznie przestrzega się okresowych kontroli mających na celu usunięcie niebezpiecznych warunków pracy. Wspólnicy/Pracownicy natomiast zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w AWAMA BHP Sp. z o.o. Zaplanowane szkolenia mają stale przypominać pracownikom o podejmowaniu kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy. Kategorycznie zabronione jest używanie, zakup, bądź sprzedaż takich substancji jak:

➢ napoje alkoholowe,

➢ środki pobudzające,

➢ narkotyki i inne substancje odurzające mające wpływ na zmniejszenie wydajności pracy czy tworzenie niebezpiecznych warunków dla najbliższego otoczenia.

7. Odstąpienie od zasad kodeksu

Każdy Wspólnik/Pracownik zatrudniony w AWAMA BHP Sp. z o.o. zobowiązany jest do przestrzegania wartości i zasad Spółki. Odstąpienie od jakiejkolwiek zasady Kodeksu może nastąpić tylko i wyłącznie, gdy zostanie rozsądnie uzasadnione w określonych okolicznościach. Wszelkie zauważone działania odbiegające od zasad i norm przedstawionych w Kodeksie należy zgłaszać Prezesowi bądź Wspólnikom Spółki.