Polityka Prywatności

AWAMA BHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu komplet informacji, w tym na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu, adresu e-mail, nazwy firmy oraz nr PESEL, nr NIP, REGON jest AWAMA BHP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 133/133, 02 – 304 Warszawa. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu sporządzenia stosownej dokumentacji szkoleniowej i powypadkowej, a także innych czynności prowadzonych dla klienta, a wymagających podania ww. danych. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  udzielona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia szkolenia lub postępowania powypadkowego oraz innych czynności prowadzonych na rzecz klienta, a wymagających podania ww. danych osobowych. Mają Pani/Pan/Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych przez AWAMA BHP Sp. z o.o. narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym osobom ani podmiotom bez Państwa zgody. Przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: awamabhp@gmail.com.

google logo